Koncepcja pracy przedszkola

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

CELE I ZADANIA:
► Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
► Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości,
► Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości,
► Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
► Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
► Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, współdziałanie w ramach „Grupy Wsparcia – Rodzice”,
► Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola,
► Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

► Wychowujemy przyszłych optymistów ☺
► Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji),
► Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej,
► Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne
► Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

· Optymistycznie patrzące na świat ☺
· Ufne w stosunku do nauczycieli,
· Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne,
· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
· Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce,
· Wesołe, zaradne,
· Odpowiedzialne i obowiązkowe,
· Kulturalne i tolerancyjne,
· Świadome różnych zagrożeń.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:
► Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,
► Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,
► Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,
► Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
► Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne,
► Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
► Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
► Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju,
►Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,
► Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne,
► Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,
► Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA DODATKOWE:
Dogoterapia
Logopedia
Zajęcia korekcyjne
Rytmika
Tańce
Karate
Piłka nożna (Football Academy)
Mały Medyk – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
Język angielski 5x w tygodniu

ZASOBY LUDZKIE
Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna:
Logopeda
Anglista
Specjalista od zajęć korekcyjnych
Karate – trener
Instruktor tańca