Cele i zadania

Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat, które są swoistymi indywidualistami, z których każda jest specyficzną jednostką psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata,stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

1)      Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

2)      Program nauczania języka angielskiego

Cele wychowania przedszkolnego:

– Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

– Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

– Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

– Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

– Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

– Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

– Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

– Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

– Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (dla rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

– Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.